Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Something-Els en een cliënt waarop Something-Els deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. Inspanningen schoonheidssalon
  1. De behandelingen bij Something-Els zullen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
  3. Something-Els is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. Something-Els behoudt zich te allen tijde het recht de tarieven aan te passen. Cliënten zullen over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling worden ingelicht.
 1. Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Something-Els melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Something-Els het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  5. Something-Els moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 1. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet Something-Els vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. Something-Els neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 2. Betaling
  1. Something-Els vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
  2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of via overschrijving te voldoen.
  5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Something-Els is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Something-Els is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. Something-Els is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 2. Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Something-Els.
  2. Something-Els moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
  3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Something-Els de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
  4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Something-Els het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
  5. Indien Something-Els en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 1. Garantie
  1. Something-Els geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
  2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
  3. Deze garantie vervalt indien:
  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 2. Geheimhouding
  1. Something-Els is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
  2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 1. Specialisatie
  1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
  2. De cliënt betaalt het gehele bedrag van de behandeling aan de medewerker van Something-Els.
  3. De medewerker van Something-Els zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
  4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
  5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
  6. Something-Els is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.
 1. Beschadiging en/of diefstal
  1. Something-Els heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. Something-Els meldt diefstal altijd bij de politie.
 1. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Something-Els het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
  3. Bij Something-Els wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM-code van schoonheidsspecialisten.
  4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels van de HAM-code van schoonheidsspecialisten.
  5. Bij Something-Els worden geen erotische massages gegeven. Bij oneerbare voorstellen of erotisch getint gedrag zal de behandeling onmiddellijk worden gestaakt. De behandeling wordt wel volledig in rekening gebracht.
 1. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Something-Els en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Something-Els.
  3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Klassieke behandelingen

 • Éminence behandeling vanaf €85
 • Éminence Organic Touch behandeling €100
 • Vagheggi behandeling vanaf €75
 • Acces Bars vanaf €50

Kleinere behandelingen

 • Epileren €15
 • Verven wimpers/wenkbrauwen €15
 • Epileren en verven €25
 • Harsen bovenlip €10
 • Harsen gezicht €20
 • Harsen onderbenen €25
 • Harsen bikinilijn/oksels €12,50